I

Inburgering
-> Een interactief proces waarbij de overheid een specifiek programma aanbiedt, dat vreemdelingen enerzijds laat wennen aan een nieuwe sociale omgeving en er anderzijds toe bijdraagt dat de samenleving die personen als volwaardige burgers gaat erkennen, met als doel een volwaardige participatie van die personen in de samenleving

Indexeren
-> Een index maken op / in de index opnemen.

Indexkoppeling
-> Aanpassing van lonen en pensioenen aan de ontwikkeling van de inflatie in het desbetreffende land, zodat de koopkracht niet aangetast wordt.

Inkomensaanvullende uitkeringen
-> Uitkeringen die bepaalde lasten of moeilijk te dragen uitgaven vergoeden, meestal een vast bedrag die niet gekoppeld is aan de inkomenshoogte.

Inkomensgarantie
-> Een vorm van werkloosheidsuitkering waarbij er een opleg opgegeven wordt bovenop een deeltijds loon.

Intergenerationele solidariteit
-> De sociale zekerheid verplicht de actieve bevolking tot het ondersteunen van de niet-meer-actieven.

Integratietegemoetkoming
-> Wordt toegekend aan de persoon met een handicap die bijkomende onkosten heeft door een vermindering van zijn zelfredzaamheid.