Jana Vroman

Bron basistekst lijstreferentie
Deleeck, H., & Cantillon, B. (2008). De sociale zekerheid. In H. Deleeck, B. Cantillon (red), De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken (pp. 404-446). 3de druk. Leuven: Acco.

Bron basistekst tekstreferentie
“Ons type van sociale zekerheid steunt dus op het beginsel van de sociale verzekering; er is een band tussen loon, bijdrage en uitkering en deze band sluit rechtsgrond en proportionaliteit (equivalentie) in.” (Deleeck & Cantillon, 2008, p. 409)

Top 5 bronnen
Cavanna, H. (1998), Challenges to the welfare state. Internal and external dynamics for change, Cheltenham: Edward Elgar.

Festjens, M-J., (2007), Hoe het Belgisch beleid zich voorbereidt op de financiering van de vergrijzing. Een bondig overzicht, in Cantillon, B. e.a. (red). Ouderen in Vlaanderen 1975-2005. Leuven: Acco.

Goodin, R., & Mitchell, D. (2000), The foundation of the welfare state, 3 volumes, Cheltenham: Edward Elgar.

Van den Bosch, K., Lefebure, S. & Cantillon, B., (2007), De intergenerationele welvaartsverdeling in België, Vlaanderen en Wallonië van 1975-2005, in Cantillon e.a. (red). Ouderen in Vlaanderen 1975-2005. Leuven: Acco.

Vranken, J., De Boyser, K. &Dierckx, D. (eds.) (2006), Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2006, Leuven/Voorburg: Acco.

Boeken
Byl, R., Killemaes, D., Mouton, A., & Meulenaer, G. (2005). Red de welvaartsstaat. Roeselare: Roularta Books.

Cantillon, B. (1999). De welvaartsstaat in de kering. Kapellen: Pelckmans.

Cantillon, B., & De Maesschalck, V. (2007). Sociale zekerheid, transferten en federalisme in België. Universiteit Antwerpen: centrum voor sociaal beleid.

De Decker, P. (1999). Huiszoeking: een kijkboek sociale woningbouw. Brussel: Ministerie van de Vlaamse gemeenschap

De Decker, P. (2013). Eigen woning: geldmachine of pensioensparen?. Antwerpen: Garant.

Deleeck, H. (1991). Sociale zekerheid en federalisme. Brugge: Die Keure.

Pas, H. (2005). Kinderen en de actieve welvaartsmaatschappij: arbeid, minimuminkomen, leefloon, menswaardig bestaan, maatschappelijke integratie. Brugge: Die Keure.

Vandenbroucke, F. (2000). Opzoek naar een redelijke utopie: de actie welvaartsstaat in perspectief. Leuven: Garant.

Artikels uit vaktijdschriften
Berghman, J. (2006). De maatschappelijke betekenis en relevantie van de kinderbijslag. Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid, 48 (1), 35-39.

Cantillon, B., Deleeck, H., & Van den Bosch, K. (2001). Naar een Europese armoedenorm: aanbevelingen. Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid, 43 (2), 261-281.

Cantillon, B. (2001). Van meer werk naar minder armoede : een parcours met hindernissen. Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, 17 (1), 29-43.

Coemans, Y. (2005). Minimumkosten van kinderen: een basisbegrip. Gezinsbeleid in Vlaanderen, 33 (4), 3-16.

De Decker, P. (2010). Woonbeleid: geprangd tussen selectiviteit en legitimiteit. Tijdschrift voor een democratisch socialisme, 17 (2), 11-20.

Deleeck, H. (1996). Enkele toekomstperspectieven voor het gehandicaptenbeleid. Tijdschrift voor welzijnswerk, 20 (198), 5-15.

Deleeck, H. (2000). Over de betaalbaarheid van pensioenen. Algemeen cultureel tijdschrift, 67 (6), 503-517.

Deleeck, H. (2001). De actieve welvaartsstaat. Algemeen cultureel tijdschrift, 68 (5), 387-400.

Knockaert, H. (2003). Hervorming verhoogde kinderbijslag: een breuk met het verleden: impact op de taakbelasting. Caleidoscoop: spiegel van eigentijdse begeleiding, 15 (3), 26-33.

Eindwerken
Demeulenaere, K. (2011). De sociale zekerheid. Torhout: KATHO. Departement ReNo.

Riemis, N. (2015). Twee projecten voor pensioenbeheer: automatische communicatie met de sociale zekerheid en een bestandsbeheersysteem. [bachelorproef]. Geel: Thomas More Kempen. Geraadpleegd via http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE5320677.

Vandercruyssen, C. (2006). Aangifte sociaal risico (ASR) binnen het E-government van de sociale zekerheid. Kortrijk: Ipsoc.

Onderzoeksliteratuur
De Broe, L., & Bossuyt, J. (2012). Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepalingen in de inkomstenbelasting, registratie- en successierechten. Algemeen Fiscaal Tijdschrift, 11, 4-23.

De Troyer, I., & Vandenberghe, L. (2014). Handboek fiscale procedure – inkomstenbelastingen. Antwerpen: intersentia rechtswetenschappen.

Devroe, W., & Vanistendael, F. (2002). Fiscaal recht. 1: Inkomstenbelasting. Leuven: Acco.

Digitale anderstalige bronnen
Betti, G., Bettio, F., Georgiadis, T., & Tinios, P. (2015). Unequal Ageing in Europe. In Betti, G., Bettio, F., Georgiadis, T., & Tinios, P. (red.), Pension Systems and Pension Disparities. (pp. 109-122). New York: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/9781137384102_6

Boon, L.N., Brière, M., & Rigot, S. (2018). Regulation and pension fund risk-taking. Journal of International Money and Finance, 84, 23-41. DOI: 10.1016/j.jimonfin.2018.01.005

Hyde, M., & Shand, R. (2017). Retirement, Pensions and Justice: A Philosophical Analysis. London: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/978-1-137-60066-0

E-artikels uit kranten, week- of maandbladen en magazines
Anoniem. (10.12.2018). Werknemers overschatten inkomen na ziekte of ongeval. HR Square. Geraadpleegd via www.academic.gopress.be.

De Rouck, P. (24.11.2018). Laagste pensioenen worden opgetrokken. De Tijd. Geraadpleegd via www.academic.gopress.be.

Selleslagh, D. (01.12.2018). Taxshift werkt, maar arbeid blijft duur. De Tijd. Geraadpleegd via www.academic.gopress.be.

Internet algemeen
Cantillon, B., Deleeck, H.,, Meulemans, B., & Van den Bosch, K. (1992). Dynamiek van de bestaansonzekerheid: resultaten van het Belgische socio-economische panel. Geraadpleegd via www.scholar.google.be.

Van den Bosch, K., & Carpentier, S. (2004). Problematische schulden in België. In Auwers, T. (red.), Working Papers Sociale Zekerheid Nr 7. Universiteit Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck.

Beeldmateriaal
Lataire, N. (2007). Armoede achter de villagevel. [tv-uitzending]. Vilvoorde: VTM Telefacts.

Lewis, B. (2012). Poor us: an animates history of poverty. [DVD]. Hilversum: Nederland 2

Pans, H. (2004). De Andes wil groeien: campagne 2004: puzzel je plan: een vastenproject voor de basisschool. [CD]. Brussel: Broederlijk Delen.

Van Es, K., Vermeulen, E., Nyssen, J., Verbeke, A., & Wuytack, F. (2013). 1 op 10 onder de armoedegrens. [tv-uitzending]. Brussel: VRT Eén.

Juridische documenten
Koninklijk besluit betreffende het voorstel tot stopzetting van de arbeid gericht tot personen die door een beroepsziekte aangetast of bedreigd zijn (23 juli 2006). Belgisch Staatsblad, 222.

Wet van 13 juli 2006 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling (01 september 2006). Belgisch Staatsblad, 43752-43966. Geraadpleegd via www.ejustice.just.fgov.be

Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht (27 april 2018). Belgisch Staatsblad, 36878-36948.

Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (26 juli 2018). Belgisch Staatsblad, 59188-59424.

Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (11 juli 2018), Belgisch Staatsblad, 168.

Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelasting (30 juli 2018). Belgisch Staatsblad, 62656-63030.

Statistieken
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. (2013). Ontvangsten en uitgaven van de sociale bescherming in België. Geraadpleegd op 16 december 2018, www.socialsecurity.belgium.be

Statbel België in cijfers. (26.10.2017). Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2015 17.698 euro. Geraadpleegd op 16 december 2018, www.statbel.fgov.be