Juridische Documenten

Juridische documenten

- Algemeen regelement voor de bescherming van de arbeid III (art. 184 – N5*723 quinquies), 27/09/1947.

- Algemeen regelement voor de bescherming van de arbeid IV (art. 724-828), 27/09/1947.

- Algemeen regelement voor de bescherming van de arbeid V (art. 829 - 849), 27/09/1947.

- Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering die verband houden met de ondersteuning van personen met een handicap Hoofdtuk 2 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap (De Vlaamse Codex, 8 juli 2018)

- Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een sociale toeslag 13/11/18

- Decreet betreffende het Vlaams Pensioenfonds en het publieke pensioenstelsel voor de werknemers van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen Artikel 2 van Algemene bepalingen (De Vlaamse Codex, 15 november 2018)

- Decreet betreffende het Vlaams Pensioenfonds en het publieke pensioenstelsel voor de werknemers van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen, 05/12/2018

- Decreet betreffende het Vlaams Pensioenfonds en het publieke pensioenstelsel voor de werknemers van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen, 23/11/2018

- Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 03/02/15

- Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming, 23/08/2012

- Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming, 06/09/2016

- Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005 Hoofdtuk 2 van wijzigen van het Provinciedecreet (De Vlaamse Codex, 6 juli 2018)

- Koninklijk Besluit 28/03/07

- Koninklijk Besluit 31/08/07

- Koninklijk Besluit 19/03/13

- Koninklijk Besluit 20/09/17

- Koninklijk besluit betreffende het voorstel tot stopzetting van de arbeid gericht tot personen die door een beroepsziekte aangetast of bedreigd zijn (23 juli 2006). Belgisch Staatsblad, 222.

- Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten bate van de VZW Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 05/07/2018

- Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018, 30/10/2018

- Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon en tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie. 22/08/18

- Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 05/02/2018

- Memorie van toelichting

- Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelasting (30 juli 2018). Belgisch Staatsblad, 62656-63030.

- Wet (officieuze versie)

- Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (11 juli 2018), Belgisch Staatsblad, 168.

- Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht (27 april 2018). Belgisch Staatsblad, 36878-36948.

- Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (26 juli 2018). Belgisch Staatsblad, 59188-59424.

- Wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid, 10 oktober 2017. Belgisch Staatsblad, 91724 - 91940

- Wet van 12 juli 2018 betreffende de betaling van de pensioenen, toelagen en renten van de overheidssector (20 juli 2018). Belgisch Staatsblad, 58296 – 58614.

- Wet van 13 juli 2006 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling (01 september 2006). Belgisch Staatsblad, 43752-43966. Geraadpleegd via www.ejustice.just.fgov.be

- Wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de sociale bijdragen van de zelfstandigen (2 maart 2018). Belgisch Staatsblad, 18226 – 18566.

- Wet van 6 juli 2016 tot toekenning van een premie aan sommige begunstigden van een minimumpensioen en tot verhoging van sommige minimumpensioenen, in het werknemers- en zelfstandigenstelsel (28 juli 2016). Belgisch Staatsblad, 46214 – 46354.