Lieselot Del'haye

Basistekst

Cantillon, B., Van Lancker, W., Goedemé, T., Verbist, G. & Salanauskaite, L. (2012). Kinderbijslagen en armoede: kan de zesde staatshervorming het immobilisme doorbreken? Antwerpen: Universiteit Antwerpen, centrum voor sociaal beleid.

Top 5 bronnen

Berghman, J. (2006), De maatschappelijke betekenis en relevantie van de kinderbijslag,
Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 48(1): 35-39.

Cantillon, B. (2012), De Zesde Staatshervorming: Quo Vadis Sociale Zekerheid?. Berichten / UA, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Antwerpen.

Cantillon, B., en Goedemé, T. (2006), ‘De kinderbijslag in het werknemersstelsel: een terugblik in de toekomst: reflecties bij 75 jaar kinderbijslag’, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 48(1): 7-34.

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (2011), De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers, Focus 2011-1, Brussel: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, 51p.

Van Langendonck, J., en Put, J. (2006), Handboek socialezekerheidsrecht. Antwerpen: Intersentia, 920p.

10 andere bronnen

Cantillon, B., Storms, B., Verbist, G. en Van den Bosch, K. (1995), Wegen naar een grotere doelmatigheid van kinderbijslag en belastingaftrek voor kinderen ten laste. Berichten / UA, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Antwerpen.

Deleeck, H. (2001), De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken. Leuven: Acco. Europese Commissie (2012), EU Employment and Social Situation: Quarterly Review,
September 2012, Brussel

Ghysels, J. en Van Lancker, W. (2009), Het Matteüseffect onder de loep: over het ongelijke gebruik van kinderopvang in Vlaanderen. Berichten / UA, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Antwerpen

Goedemé, T., De Vil, G., Van Mechelen, N., Fasquelle, N., en Bogaerts, K. (2012), ‘Hoogte en adequaatheid van de Belgische sociale minima in de periode 2000-2011’, in: Vranken, J., Lahaye, W., Geerts, A. en Coppée, C. (red.), Armoede in België. jaarboek 2012. Leuven: Acco, pp. 215-238.

Storms, B. en Van den Bosch, K. (2009), Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen. Acco: Leuven.

Storms, B. (2012), Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Doctoraal proefschrift, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Antwerpen.

Vandenbroucke, F. (2012), The Active Welfare State Revisited. CSB Working Paper, No. 12/09, Herman Deleeck Centre for Social Policy, Antwerp.

Van Lancker, W., Ghysels, J. en Cantillon, B. (2012), De impact van kinderbijslagen op het armoederisico van alleenstaande moeders: België in vergelijkend perspectief. Berichten / UA, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Antwerpen.

Van Mechelen, N., Bogaerts, K., en Cantillon, B. (2007), De welvaartsevolutie van de bodembescherming in België en de ons omringende landen. Brussel: FOD Sociale Zekerheid, 34p.

Van Mechelen, N. en Vandenbroucke, P. (2012), Vlaamse Sociale Bescherming: de premie voor jonge kinderen getoetst. Berichten / UA, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Antwerpen.

Auteurs

Bogaerts, K., & Vandelannoote, D. (2014). Het gebruik van lastenverlagingen in België en hun impact op het tewerkstellingsniveau. Over.werk: Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 24(2014)4, 108-15

Bogaerts, K., Marx, I., Vandelannoote, D., & Van Mechelen, N. (2010). Activering van werklozen en leefloners: ander pad, andere bestemming. Over. Werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE, 20(2010)4, 49-54

Cantillon, B., & Deleeck, H. (2008). De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken. Leuven: Acco.

Cantillon, B., Ghysels, J., & De Wilde, M. (2009). De individualisering van de sociale zekerheid, tussen utopie en dwaling. Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid, 51(2009)2, 241-57.

Cantillon, B., & Goedemé, T. (2006). De kinderbijslag in het werknemersstelsel: een terugblik in de toekomst. Reflectie bij 75 jaar kinderbijslag. Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid, 48(2006)1b, 7-34.

Storms, B. (2013). Referentiebudgetten tonen weg naar sociaal inclusieve samenleving. De gids op maatschappelijk gebied, 104(2013)5, 11-17.

Storms, B., & Van Den Bosch, K. (2009). Wat heeft een gezin minimaal nodig?: een budgetstandaard voor Vlaanderen. Leuven: Acco.

Goedemé, T., Van Den Bosch, K., & Storms, B. (2010) Het socio-vitaal minimum. Update 2010. Tijdschrift voor welzijnswerk, 34(2010)312, 30-37.

Van Lancker, W. (2010). De legitimiteit van armoedebestrijding. Samenleving en politiek: tijdschrift voor een democratisch socialisme, 17(2010)1, 60-68.

Van Lancker, W. (2012). Als de kinderbijslag komt: gedachten over de toekomstige Vlaamse kinderbijslag. De gids op maatschappelijk gebied, 103(2012)9, 23-28.

Van Lancker, W. (2016). Mythes over werkloosheid ontrafeld. Samenleving en politiek, 23(2016)3, 56-67.

Corluy, V., & Verbist, G. (2010). Inkomens- en arbeidspositie van migranten in België. Over.werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE, 20(2010)4, 85-90.

Cantillon, B. (2016). De staat van de welvaartstaat. Leuven: Acco.

Cantillon, B., Mussche, N., & Popelier, P. (2010). De gelaagde welvaartsstaat: naar een Vlaamse sociale bescherming in België en Europe? Antwerpen: Intersentia.

Cantillon, B., & De Maesschalck, V. (2007). Sociale zekerheid, transferten en federalisme in België. Antwerpen: Universiteit van Antwerpen (Centrum voor sociaal beleid).

Vandenbroucke, F. (2013). De actieve welvaartsstaat: een terugblik en vooruitblik. Streven: cultureel maatschappelijk maandblad, 80(2013)5, 414-28.

Vandenbroucke, F. (2010). Strategische keuzes voor het sociale beleid. Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid.

Vandenbroucke, F. (2012). Van de Europese Unie ook een Sociale Unie maken: geen luxe, maar een kwestie van overleven. Ethische perspectieven: nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor christelijke ethiek, 22(2012)4, 271-87.

Boek van colofon

Cantillon, B. (2016). De staat van de welvaartstaat. Leuven: Acco.

Boeken

Heylen,V. (2012). Het statistisch voorspellen van het risico op langdurige werkloosheid. Leuven: Steunpunt Werk en Sociale economie.

Gommers, M. (2002). Met pensioen als zelfstandig ondernemer: juridische, fiscale, bedrijfseconomische en financiële aspecten. Brussel: Integraal.

Colla, J., Heyrman, P., & Lambrichts, N. (2017). De sociale zekerheid van zelfstandigen in België 1937-2017: solidariteit en verantwoordelijkheid. Leuven: Kadoc.

Artikels uit vaktijdschriften

Donceel, P. (1999). Het arbeidsongeschiktheidsbegrip in de ziekteverzekering. Tijdschrift voor geneeskunde, 55(1999)12, 906-12.

Alaveld, A. (2016). Het recht op een bijstandsuitkering voor Unieburgers na Dano, Alimanovic en Garcia-Neto. Tijdschrift recht en arbeid, 8(2016)6-7, 15-18.

Cantillon, B., & Marchal, S. (2015). De sociale minima: actie nodig. De gids op maatschappelijk gebied, 106(2015)10, 5-12.

Eindwerken

Heylen, W. (2004). De pijlers van het pensioenlandschap en zijn fiscaliteit [eindwerk]. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen.

Vanhee, B. (2016). Zorg voor mantelzorg: educatie van mantelzorger(s) en zorgvrager(s) me een Niet-Aangeboren hersenletsel (NAH) [eindwerk]. Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES Kortrijk.

Struyfs, G. (2008). De arbeidsongevallenverzekering in het e-tijdperk [eindwerk]. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen.

Onderzoeksliteratuur

Ponnet, K., & Mortelmans, D. (2008). De keuze tussen overlevingspensioen en/of arbeid. Over.werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE, 18, 98-103.

Bouckaert, S. (2012). Vreemdelingen en sociale bijstand. Leefloon, gewaarborgde gezinsbijslag, inkomensgarantie en tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Mechelen: Kluwer.

De Wispelaere, F. (2018). Impact van intra-Europese mobiliteit op de Belgische sociale zekerheid. Over de Grens. Vakblad over grensoverschrijdend werken en wonen, 5, 17-21.

Digitale anderstalige bronnen

Albeda, W. (2000). Social Security and Taxation: A Note on Some Intellectual Foundations of Social Security and Taxation. European Journal of Law and Economics, 10(2), 121-24.

Kumar, R. (2014). Chapter 8: Mutual Funds, Insurance, and Pension Funds. In Strategies of Banks and Other Financial Institutions (pp. 207-242) (1e druk). Verenigde Staten: AP.

Kulke, U., & Lopez Morales, G. (2007). Social Security – International Standards and the Right to Social Security. In Social Security as a Human Right (pp. 91-102) ( 26e druk). Berlijn Heidelberg: Springer Verlag.

E-artikels uit kranten, week- of maandbladen, magazines

N.N. (05 oktober 2018). Zieke studenten behouden vanaf 2019 kinderbijslag. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://www.academic.gopress.be

De Rouck, P. (24 november 2018). Laagte pensioenen worden opgetrokken. De Tijd. Geraadpleegd via http://www.academic.gopress.be

Ponsaerts, S. (23 oktober 2018). Zeg nooit meer kindergeld, maar wel groeipakket. Dit is alles wat je moet weten over de nieuwe tarieven. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://www.academic.gopress.be

Internet algemeen

Cantillon, B. (2016). 40 jaar OCMW en bijstand. Leuven: Acco.

Vandenbroucke, F. (2010). Strategische keuzes voor het sociale beleid. Antwerpen: Universiteit Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid.

Deleeck, H. (1977). Ongelijkheden in de welvaartsstaat: opstellen over sociaal beleid: tweede bundel. Kalmthout: De Nederlandsche Boekhandel.

Beeldmateriaal

Devroy, G. (2011). Is ons pensioen te doen? [tv-uitzending]. Brussel: VRT, Canvas.

BRT. (1993). Het sociaal vangnet. [tv-uitzending]. Brussel: BRT.

Op De Beeck, G. (Rep). (2013). Het grijze goud. [tv-uitzending]. Brussel: CANVAS panorama.

Bronvermelding eigen document website

Vanderstappen, A. (2018). Het sociaal statuut der zelfstandigen: Pensioen [brochure]. Brussel: RSZV.

Juridische documenten

Wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid (10 oktober 2017). Belgisch Staatsblad, 91724 - 91940.

Wet van 12 juli 2018 betreffende de betaling van de pensioenen, toelagen en renten van de overheidssector (20 juli 2018). Belgisch Staatsblad, 58296 – 58614.

Wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de sociale bijdragen van de zelfstandigen (2 maart 2018). Belgisch Staatsblad, 18226 – 18566.

Wet van 6 juli 2016 tot toekenning van een premie aan sommige begunstigden van een minimumpensioen en tot verhoging van sommige minimumpensioenen, in het werknemers- en zelfstandigenstelsel (28 juli 2016). Belgisch Staatsblad, 46214 – 46354.

Statistieken

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden (2018). Geraadpleegd op 30 november 2017, op https://www.onprvp.fgov.be/RVPONPPublications/NL/Statistics/Annual2018/NL_statistiek_2018.pdf.

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen (2018). Geraadpleegd op 30 november 2018, op https://www.rva.be/sites/default/files/assets/presse/2018_03_Cijfers_RVA.pdf.

Statistisch verslag 2017: arbeidsongevallen – privésector (2017). Geraadpleegd op 30 november 2018, op https://fedris.be/sites/default/files/assets/nota_tcp_9_oktober_2018_-_jaarrapport_prive_2017_-_v29112018.pdf.