Maatschappelijke Context

Maatschappelijke context

Agentschappen
- Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
- Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris)
- Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED)
- Federale overheidsdienst van sociale zekerheid
3 hoofdtaken:
1) beleidscoördinatie en ondersteuning
2) sociale dienstverlening aan gebruikers
3) bestrijding van de sociale fraude
- Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap

Beleidsvormen
- Welzijnsbeleid

Ministers

Diverse ministers en staatssecretarissen in de regering-Michel hebben een onderdeel van de sociale zekerheid als beleidsdomein.[3]
- Daniel Bacquelaine: Minister van Pensioenen

- Denis Ducarme: Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

- Kris Peeters: Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast
met Buitenlandse Handel

- Maggie De Block: Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

- Philippe De Backer: Staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

- Steven Vandeput: Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

- Zuhal Demir: Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Financiën

- ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu

- federale overheidsdienst van sociale zekerheid
3 hoofdtaken:
1) beleidscoördinatie en ondersteuning
2) sociale dienstverlening aan gebruikers
3) bestrijding van de sociale fraude

Politieke partijen betrokken bij ons thema
- CDA, PvdA, VVD