S

Significant
-> Veelbetekenend.

Situationeel isolement
-> Het ontbreken van ondersteunende relaties in het persoonlijke leven.

Sociale cohesie
-> De samenhang tussen mensen in een gemeenschap, de sociale relaties tussen mensen.

Sociale zekerheid
-> Instelling die de financiële bestaanszekerheid van burgers wil waarborgen wanneer zich bepaalde sociaal erkende behoeftesituaties voordoen.

Sociale verzekeringen
-> De financiële gevolgen van een aantal risico’s (het verlies van het vermogen om door eigen arbeid inkomen te verwerven als gevolg van ziekte, invaliditeit, moederschap, ouderdom, arbeidsongeval, beroepsziekte, werkloosheid, het overlijden van de persoon die voor het levensonderhoud van het gezin instaat, de kosten die gepaard gaan met kinderlast en met geneeskundige verzorging) te ondervangen.

Sociaal weerbaren
-> Mensen zijn sociaal weerbaar als zij beschikken over een netwerk met personen die hun praktisch, emotioneel, en sociaal kunnen ondersteunen en in staat zijn om dit netwerk bij problemen te mobiliseren.

Solidariteit
-> Het idee van saamhorigheid, betrokkenheid bij de strijd of het lijden van anderen.

Solidariteitsbeginsel
-> De erkenning van het recht op een bestaansminimum voor iedereen en de financiering van dit recht door iedereen; zij het dan solidariteit onder beperkende voorwaarden (arbeidsbereidheid, inkomensonderzoek).

Spilindex
-> Bepaalde stand van het indexcijfers waarboven aanpassing plaatsvindt van de lonen en de sociale uitkeringen.

Structureel isolement
-> Ouderen die al vele jaren in sociaal isolement verkeren.